ประกาศการใช้แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบใหม่

            ตามประกาศจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2561 โดยการกรอกแบบฟอร์มนั้นจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หรือภาษาจีนเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทั้งนี้แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบเก่าจะใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

                       

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ

                                                                                                 21 พฤศจิกายน 2560
Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศการใช้แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบใหม่

            ตามประกาศจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2561 โดยการกรอกแบบฟอร์มนั้นจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หรือภาษาจีนเท่านั้น และต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทั้งนี้แบบฟอร์มขอรับรองเอกสารรูปแบบเก่าจะใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

                       

                              จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ

                                                                                                 21 พฤศจิกายน 2560