ประกาศสำคัญ

เรียน ผู้สมัครขอวีซ่าจีน และบริษัททัวร์


    ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าจีนทุกคนจะต้องใช้รูปถ่ายที่เหมือนกันจำนวน 2ใบ ในการยื่นขอวีซ่าจีน โดย 1รูป ติดลงบนแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าจีน และอีก 1รูป แนบไว้ในหนังสือเดินทางหน้าที่ 3 หรือหน้าที่เป็นข้อมูล

    รูปที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนต้องเป็นรูปสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน เปิดหู เปิดหน้าผาก ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมเครื่องประดับ ขนาด 2 นิ้ว(48mm x 33mm) นอกจากนี้สีของเสื้อผ้าจะต้องตัดกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน กรุณากดที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง

    ข้อควรระวัง การยื่นขอวีซ่าจีนของผู้สมัครขอวีซ่านั้นอาจได้รับการปฏิเสธ หากผู้สมัครใช้รูปถ่ายที่ไม่ตรงตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ผู้สมัครยื่นขอวีซ่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ขอขอบพระคุณที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

 

                                                                                                ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

           วันที่ 28 เมษายน 2560

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศสำคัญ

เรียน ผู้สมัครขอวีซ่าจีน และบริษัททัวร์


    ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าจีนทุกคนจะต้องใช้รูปถ่ายที่เหมือนกันจำนวน 2ใบ ในการยื่นขอวีซ่าจีน โดย 1รูป ติดลงบนแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าจีน และอีก 1รูป แนบไว้ในหนังสือเดินทางหน้าที่ 3 หรือหน้าที่เป็นข้อมูล

    รูปที่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนต้องเป็นรูปสี ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว หน้าตรง เห็นใบหน้าอย่างชัดเจน เปิดหู เปิดหน้าผาก ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมเครื่องประดับ ขนาด 2 นิ้ว(48mm x 33mm) นอกจากนี้สีของเสื้อผ้าจะต้องตัดกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน กรุณากดที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง

    ข้อควรระวัง การยื่นขอวีซ่าจีนของผู้สมัครขอวีซ่านั้นอาจได้รับการปฏิเสธ หากผู้สมัครใช้รูปถ่ายที่ไม่ตรงตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ผู้สมัครยื่นขอวีซ่ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ขอขอบพระคุณที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

 

                                                                                                ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ

           วันที่ 28 เมษายน 2560