5.เอกสารประเภทใดที่ไม่สามารถนำมารับรองจากทางกงสุลได้?

    เอกสารรับรองกงสุลเป็นเอกสารที่ออกโดยผู็มีอำนาจลงนามทางการทูตหรือทางกงสุล เอกสารรับรองทางกงสุลได้เเบ่งประเภทไว้เเละจะไม่รับรองเอกสารดังต่อไปนี้ :1.ตราประทับเอกสารเเละลายมือชื่อไม่เป็นจริง 2.ตราประทับเอกสารเเละลายมือชื่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล หรือไม่ตรงตามที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ 3.พัทธะผลผูกพันในเอกสาร ตราประทับ ลายมือชื่อ ตลอดจนรูปแบบวิธีการของเอกสารไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเเละวัตถุประสงค์ 4.เนื้อหาของเอกสารอาจสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศจีน 5.หน่วยงานรับรองเอกสารของทางกงสุลจะไม่ดำเนินกระทำการใดๆภายใต้สถานการ์นอกเหนือจากที่กำหนด

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

5.เอกสารประเภทใดที่ไม่สามารถนำมารับรองจากทางกงสุลได้?

    เอกสารรับรองกงสุลเป็นเอกสารที่ออกโดยผู็มีอำนาจลงนามทางการทูตหรือทางกงสุล เอกสารรับรองทางกงสุลได้เเบ่งประเภทไว้เเละจะไม่รับรองเอกสารดังต่อไปนี้ :1.ตราประทับเอกสารเเละลายมือชื่อไม่เป็นจริง 2.ตราประทับเอกสารเเละลายมือชื่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล หรือไม่ตรงตามที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ 3.พัทธะผลผูกพันในเอกสาร ตราประทับ ลายมือชื่อ ตลอดจนรูปแบบวิธีการของเอกสารไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเเละวัตถุประสงค์ 4.เนื้อหาของเอกสารอาจสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศจีน 5.หน่วยงานรับรองเอกสารของทางกงสุลจะไม่ดำเนินกระทำการใดๆภายใต้สถานการ์นอกเหนือจากที่กำหนด