3.ในการยื่นเอกสารที่ใช้ในประเทศจีนนั้น ก่อนที่จะส่งไปยังสถานทูตในประเทศไทยจะต้องมีเอกสารรับรองหรือไม่?

ในการส่งเอกสารที่ใช้ในประเทศจีนนั้น ทางสถานทูตจีนจะไม่ได้เป็นผู้รับรองเอกสารโดยตรง เเต่จะรับรองเอกสารฉบับภาษาอังกฤษซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองไว้(เช่น ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาในระดับปริญญา ใบรับรองการลงทะเบียนเเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนบ้าน ใบสถานะการสมรส  สูติบัตร มรณบัตรเป็นต้น)

 

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

3.ในการยื่นเอกสารที่ใช้ในประเทศจีนนั้น ก่อนที่จะส่งไปยังสถานทูตในประเทศไทยจะต้องมีเอกสารรับรองหรือไม่?

ในการส่งเอกสารที่ใช้ในประเทศจีนนั้น ทางสถานทูตจีนจะไม่ได้เป็นผู้รับรองเอกสารโดยตรง เเต่จะรับรองเอกสารฉบับภาษาอังกฤษซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไทยรับรองไว้(เช่น ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาในระดับปริญญา ใบรับรองการลงทะเบียนเเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนบ้าน ใบสถานะการสมรส  สูติบัตร มรณบัตรเป็นต้น)