2.เอกสารรับรองต่างประเทศที่ใช้ในประเทศจีนนั้น สามารถใช้เป็นเอกสารรับรองกับทางสถานทูตเเละกงสุลจีนได้หรือไม่?

ไม่ได้  ตามกฎระเบียบการปฏิบัติระหว่างประเทศเเละมาตราการระเบียบของทางสถานกงสุลจีน  การยืนยันจากทางสถานทูตเเละสถานกงสุลจีนนั้นจะรับรองเอกสารที่มีลายมือของผู้มีอำนาจลงนามเเละตราประทับของกระทรวงการต่างประเทศ เเท้จริงเเล้ว สถานทูตเเละสถานกงสุลของจีนไม่มีการลงนามประทับตราเพื่อรับรองเอกสารหรือรับรองเอกสารทางธุรกิจการค้าตลอดจนไม่มีหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรวมทั้งลายมือชื่อเเละตราประทับ ด้วยเหตุนี้ เอกสารทั้งหมดที่ใช้ควรจะต้องจัดการเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานทูตเเละสถานกงสุลจีนเพื่อรับรองเอกสาร

Print
COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED การติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 02-207-5999

แฟกซ์:02-207-5977

 

อีเมลล์ :bangkokcentre@visaforchina.org

 

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2.เอกสารรับรองต่างประเทศที่ใช้ในประเทศจีนนั้น สามารถใช้เป็นเอกสารรับรองกับทางสถานทูตเเละกงสุลจีนได้หรือไม่?

ไม่ได้  ตามกฎระเบียบการปฏิบัติระหว่างประเทศเเละมาตราการระเบียบของทางสถานกงสุลจีน  การยืนยันจากทางสถานทูตเเละสถานกงสุลจีนนั้นจะรับรองเอกสารที่มีลายมือของผู้มีอำนาจลงนามเเละตราประทับของกระทรวงการต่างประเทศ เเท้จริงเเล้ว สถานทูตเเละสถานกงสุลของจีนไม่มีการลงนามประทับตราเพื่อรับรองเอกสารหรือรับรองเอกสารทางธุรกิจการค้าตลอดจนไม่มีหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรวมทั้งลายมือชื่อเเละตราประทับ ด้วยเหตุนี้ เอกสารทั้งหมดที่ใช้ควรจะต้องจัดการเอกสารให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถานทูตเเละสถานกงสุลจีนเพื่อรับรองเอกสาร